top of page

Payment เงื่อนไขการชำระเงิน

  • เมื่อคุณลูกค้าตกลงทำการจองรถนำเที่ยว ทางเราจะจัดทำใบเสนอราคาโดยแจ้งยอดมัดจำประมาณ 20-50% (ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละทริป) ของค่าบริการรวมทั้งหมด และทำการชำระเป็นเงินบาทไทยเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งไปพร้อมกับใบเสนอราคา

  • ค่าบริการรถนำเที่ยวอีกประมาณ 50-80% บางกรณีบางทริปจะต้องชำระค่าบริการทั้งหมดก่อนออกเดินทาง แต่ส่วนใหญ่เราจะให้ชำระส่วนที่เหลือกับคนขับหรือตัวแทนในอังกฤษหรือประเทศจุดหมายที่เดินทางไปท่องเที่ยว โดยอาจจะเป็นเงินสกุล £ GBP (ปอนด์), € EUR (ยูโร) หรือ CHF (ฟรังก์สวิส) ซึ่งแล้วทางเราจะตกลงกับคุณลูกค้าแล้วระบุลงไปในใบเสนอราคาให้ทราบก่อนชำระมัดจำ 

  • ถ้าหากคุณลูกค้ามีความต้องการชำระยอดคงเหลือค่าบริการเป็นเงินบาท ก็สามารถทำได้ โดนการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ซึ่งควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางท่องเที่ยว

PAYMENTS.jpg
bottom of page